Tietosuojaselosteessa kerrotaan, millä keinoin TJ Consulting Oy rekisterinpitäjänä kerää, käyttää ja säilyttää yksilöiviä henkilötietoja sekä millä tavoin rekisterinpitäjä tarvittaessa korjaa ja poistaa kerättyjä henkilötietoja.

Laatimispäivä 1.9.2021

1. Rekisterinpitäjä

TJ Consulting Oy (Y-tunnus: 1973132-1)

Ojustenkatu 28, 33270 Tampere

puh. 040 545 4957

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Teppo Äijälä

Ojustenkatu 28, 33270 Tampere

puh. 040 545 4957

3. Rekisterin nimi

TJ Consulting Oy:n asiakasrekisteri 

4. Rekisteritietojen käsittelijät

Yhteistyökumppaneitamme, jotka käsittelevät henkilötietoja ja/tai joilla on palveluntuottajana tekninen pääsy käyttämiimme järjestelmiin ovat Värikäs Oy.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietoja käytetään:

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot kuten rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
  • Työtehtävään liittyvät tiedot kuten asema, työrooli, työkokemus alalta / yrityksestä, liiketoiminta-alue/yksikkö/osasto/tiimi
  • Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot
  • Osallistumis- ja käyttäjätiedot TJ Consulting Oy:n järjestämiin valmennuksiin tai muihin tuotteisiin ja palveluihin liittyen
  • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. yhteydenotot, tapaamiset jne.)
  • Mahdolliset luvat ja suostumukset

7. Henkilötietojen säilytysaika

TJ Consulting Oy säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes asiakkaan kanssa olevan asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritellään asiakkaan viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 10 vuotta.

8. Henkilötietolähteet

Käytettävät henkilötiedot saadaan TJ Consulting Oy:n asiakkaan yhteyshenkilöltä ja henkilöltä itseltään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

TJ Consulting Oy käyttää rekisterissä olevia henkilötietoja itse eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisterin sisältämiin asiakastietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja rekisterin teknisen alustan tarjoavan Värikäs Oy:n niillä työntekijöillä, jotka vastaavat palvelun teknisestä ylläpidosta. 

11. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kohdassa 13 kuvatulla tavalla. Tietoja luovutettaessa tarkistetaan vastaanottajan henkilöllisyys.

12. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä kohdan 13 osoitteiden kautta.

13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä TJ Consulting Oy:n.

a) Postitse osoitteeseen: TJ Consulting Oy, Ojustenkatu 28, 33270 Tampere

b) Lähettämällä sähköpostia TJ Consulting Oy:n rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen teppo.aijala@tjconsulting.fi

TJ Consulting Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.